Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương